(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Từ Châu Trận | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Từ Châu Trận

Từ Châu Trận

 

Điều kiện (Phó Bản Thường):

  • Tổ đội 3 người trở lên
  • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
  • Cách 23 giờ có thể tham gia lại
  • Level từ 150 trở lên

 

Yêu cầu:

Thủ Tượng thành Từ Châu, Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss