(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Xưng Vương | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Xưng Vương

Lập Quốc Xưng Vương

                                                                                                                                                                                                                      

 

Khi một quân đoàn đã đạt được một điều kiện nhất định thì có thể Xương Vương-Lập Quốc tạo ra một thế lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :Thục, Ngụy, Ngô. Chủ Quân Đoàn lập ra một thế lực mới không chỉ là một người có tài lãnh đạo mà còn phài có tư duy chiến thuật cao để khếch trương thế lực và danh tiếng của Quốc Gia mới, sau đây là hướng dẫn cụ thể cho việc Xưng Vương-Lập Quốc
 
1.Điều Kiện :
 • 50.000.000 Lượng
 • Quân Đoàn Lv 10
 • Đã là chủ của 1 thành bất kì
 • Hoàn thành nhiệm vụ cấp 72
 • Cần có đủ 3 vật phẩm : Hạ Ngưu Cửu Đỉnh, Cao Tổ Long Bào, Hán Thất Ngọc Tỷ
 • Hạ Ngưu Cửu Đỉnh: Rớt ra khi đánh boss như Trương Giác, Trương Lương,Viên Thuật...
 • Cao Tổ Long Bào: Làm nhiệm vụ level 72 để học cách “chế tạo” Long Bào
 • Hán Thất Ngọc Tỷ: Các anh hùng phải tham gia vào chiến trường Quan Độ, Thọ Xuân
 • Sau khi lập thế lực thành công, hệ thống sẽ gởi chiếu cáo thiên hạ đến toàn server.
 
 
2.Hạn Chế:
 • Không thể lập thế lực trong thời gian chiến quốc
 • Tên Quốc gia chỉ tối đa là 2 kí tự: A->Z, a->z, 0->9
 • Tổng số Quốc Gia có thể sáng lập là 12
 
 
3. Thành lập Quốc Gia: 
 • Vào trong cung điện của thành mình, chọn phần xem tình hình trong thành
 • Tiếp theo chọn Xưng Vương
 • Đặt tên và chọn màu cờ cho thế lực mới (tối đa 2 ký tự)
 • Xác nhận “Đồng y”
 
 
4.Quy Tắc Và Hạn Chế Gia Nhạp Thế Lực Mới:
 • Các nhân vật không thuộc quân đoàn nào có thể tự do gia nhập bất kì một thế lực nào
 • Nếu là chủ một quân đoàn, khi tham gia thế lực mới thì tòan bộ thành viên trong quan đoàn sẽ cùng lúc trở thành người của thế lực đó
 • Người không có quốc tịch khi gia nhập các Quốc gia đều miễn phí.
 • Các Thế lực Ngụy, Thục, Ngô thuộc điều kiện ưu tiên: khi tổng số thành trì của Ngô Thục và Ngụy bằng hoặc dưới 4 thành, thì khi bạn gia nhập 3 thế lực này sẽ nhận được 1 túi bổng lộc.
 
 
5.Các quy định khác:
 • Tát cả thành trì được chiếm bởi Đế Vương mới sẽ trở thành thủ đô của thế lực đó
 • Nếu thành của Quốc gia bị chiếm trong quốc chiến, hệ thống sẽ tự động chọn một thành cùng thế lực để làm thủ đô
 • Sau khi hệ thống chọn một thành làm thủ đô dự bị, nếu Vua chiếm được một thành mới, thì thành đó sẽ được trở thành thủ đô
 • Nếu trong thời gian chiến quốc, Quốc gia của bạn không giữ được bất kỳ một thành trì nào, thế lực sẽ tự động được bãi bỏ ngay lập tức. Tát cả thành viên và quân đoàn trong thế lực này sẽ trở thành người không quốc tịch.
 • Đồng thời tất cả thành viên quốc gia sẽ trở về trạng thái không quốc tịch nếu như Vua giải tán quốc gia.
 
6. Trong thời gian chiến quốc không thể thực hiện các việc sau:
 • Gia nhập thế lực
 • Đế Vương giải tán quốc gia
 • Bỏ thành trì đang chiếm giữ
 • Xưng Vương
 
Chúc các bạn thành lập Quốc Gia mới thành công.


TQC Team.