(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Cốt Truyện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Cốt Truyện

 

          Năm Trung Bình thứ nhất (184), đời vua Linh Đế, triều đình nhà Hán suy yếu làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát, lòng người không phục, giặc cướp nổi lên khắp nơi, đáng kể nhất là đảng Hoàng Cân của Trương Giác.

Trương Giác cùng hai em là Trương Bảo, Trương Lương vì làm thuốc cứu được nhiều người khỏi bệnh ôn dịch nên tự xưng là Đại hiền lương sư, rất được lòng bá tánh, đồ đệ đội khăn vàng theo hầu lên đến mấy vạn người. Nhân thời buổi loạn lạc, sẵn được lòng người quy phục nên Trương Giác mưu đồ bá nghiệp, xưng là Thiên Công tướng quân, phong cho Trương Bảo là Địa Công tướng quân, Trương Lương là Nhân Công tướng quân cùng dấy binh làm loạn.

 

Triều đình cử ba quan Trung lang tướng là Lư Thực, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn chia quân ba ngả để đánh dẹp. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện trong thời điểm này như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan Kỵ đô úy Tào Tháo… Được sự giúp sức của họ nên cuối cùng quân triều đình cũng dẹp yên được phản loạn, nhưng bọn hoạn quan trong triều vẫn thao túng làm cho việc thưởng phạt bất minh dẫn đến kết quả bại tướng Đổng Trác nhờ khéo đút lót lại được trọng dụng.

Sau khi vua Linh Đế băng hà (189), Hà thái hậu và Đổng thái hậu đấu đá lẫn nhau tạo cơ hội cho Đổng Trác kéo quân vào Lạc Dương. Đổng Trác bạo ngược, trên uy hiếp Thiên Tử, dưới cho quân cướp bóc, chém giết lương dân nên bị các tướng lĩnh, thái thú, thứ sử ở các châu quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu, lúc bấy giờ đang giữ chức thái thú Bột Hải, hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hòa nên cuối cùng đội quân đó cũng tan rã

 

Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Tuy những cuộc chiến này đã gây nhiều tổn thất cho bá tánh thời bấy giờ nhưng cũng có không ít những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái, trung nghĩa được viết ra trong giai đoạn này mà phần lớn đã trở thành chuẩn mực cho đến tận hôm nay.

Nhắc đến sử Tam Quốc Chí, không ai là không nhớ đến không khí chiến đấu hào hùng của các trận Xích Bích, Gia Mạnh Quan, Di Lăng... không ai không gật đầu khâm phục khi nghe đến danh của các vị tướng tài nổi tiếng dũng cảm như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, khôn ngoan túc trí như Tào Tháo, thông minh bày kế như Chu Du, Khổng Minh. Game Tam Quốc Chí mong muốn tái hiện lại lịch sử một cách toàn diện, nơi mà người chơi có thể đóng vai các vị anh hùng lịch sử, có thể trải nghiệm cảm giác anh dũng khi xông pha giữa hàng triệu quân lính. Thêm vào đó, người chơi có thể lãnh đạo đội quân của mình và dùng các chiến thuật quân sự để mở mang lãnh địa và tạo nên một lịch sử Tam Quốc mới của riêng họ.

 

Đến với trò chơi Tam Quốc Chí online các bạn sẽ cảm nhận được một chiến trường khốc liệt, tranh đấu từng vùng đất và xưng bá thiên hạ, một trò chơi mang đậm tính chiến thuật đòi hỏi sự kết hợp chỉ đạo tài tình của người chơi. Tất cả chỉ có trong Tam Quốc Chí online.

 

TQC Team.