Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 24-04-2018, TQC Team đã cập nhật 2 túi mới "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" trên Thương Thành trong patch 13.0.2.4

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

  • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
  • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:  vật phẩm NgoạiCông +4, NgoạiCông +5 không áp dụng cho skill Chân Không

VD: Chư vị Anh Hùng đang có skill Ngoại Công Chân Không +3, muốn lên Chân Không +5 phải dùng 1 Vật Phẩm NgoạiCông +4(hoặc dùng Skill +1 trong Vòng Quay) để lên Chân Không +4 trước rồi mới được dùng 1 Vật Phẩm NgoạiCông +6 để lên Chân Không +5.

Tương tự cho Vật Phẩm NgoạiCông +7 & Vật Phẩm NộiCông +15

Thông tin sự kiện xem tại đây

Danh Sách skill Ngoại Công +7

Danh Sách skill Nội Công +14

Danh Sách skill Nội Công +15

 

Thân, TQC Team.