(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Di Chuyển | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Di Chuyển

Di Chuyển Đến Đấu Trường La Mã

                                                                                                                                                                                                                      

Dưới đây là cách di chuyển truyền thống qua từng khu vực để đến Đấu Trường La Mã.

Di chuyển đấn La Mã


Hướng dẫn vào Đấu Trường La Mã 

 

Hoặc sử dụng chức năng di chuyển nhanh đến Đấu Trường La Mã bằng:

 - NPC Chỉ Dẫn Trận và chọn Đấu Trường La Mã là có thể di chuyển đến ngay khu vực này.

TQC Team.