(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Tinh Luyện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Tinh Luyện

Tinh Luyện

                                                                                                                                                                                                                      

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng.


1. Đem Vũ Khí, Giáp Phục đưa vào ô trống. (Chỉ áp dụng Vũ Khí, Giáp Phục +15 và +16)
2. Nữ Oa Thạch phối hợp Quỷ Phủ Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công đối với Vũ Khí +16, +17.
3. Thánh Linh Thạch phối hợp
Thần Công Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công Giáp Phục +16,+17. 
4. Không thể dùng Tinh Thạch, Bảo Thạch
5. Dùng chuột chọn lựa số lượng Quỷ Phủ ThạchThần Công Thạch (Click Trái tăng, Click Phải giảm).

TQC Team.