(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Tinh Luyện

                                                                                                                                                                                                                      

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng.


1. Đem Vũ Khí, Giáp Phục đưa vào ô trống. (Chỉ áp dụng Vũ Khí, Giáp Phục +15 và +16)
2. Nữ Oa Thạch phối hợp Quỷ Phủ Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công đối với Vũ Khí +16, +17.
3. Thánh Linh Thạch phối hợp
Thần Công Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công Giáp Phục +16,+17. 
4. Không thể dùng Tinh Thạch, Bảo Thạch
5. Dùng chuột chọn lựa số lượng Quỷ Phủ ThạchThần Công Thạch (Click Trái tăng, Click Phải giảm).

TQC Team.