(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Phân Huỷ

                                                                                                                                                                                                                      

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng.1. Có thể hoá giải vũ khí, áo giáp level 105 trở lên thành các nguyên liệu dùng trong chức năng Chế Tạo.
2. Cần phối hợp Dung Tề mới có thể tiến hành
3. Vũ khí, áo giáp cứ lấy 5 cấp lầm một cấp.

TQC Team.