(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Hợp Thành | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Hợp Thành

Hợp Thành

                                                                                                                                                                                                                      

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng.

1. Hai Vũ Khí (Giáp Phục) cùng tên, cùng chỉ số (+) có thể tiến hành hợp thành, tỉ lệ là 50% .
2.Nếu hợp thành thành công thì sẽ giữ lại Vũ Khí (Giáp Phục) có Dmg(Def) cao nhất.
3. Chỉ áp dụng cho Vũ Khí (Giáp Phục) từ +1 đến +14, không áp dụng cho +15 trở lên.
4. Số lần sử dụng ít nhất phải còn 1/0. Sau khi hợp thành Vũ Khí (Giáp Phục) sẽ có số lần sử dụng 1/0.
5. Hợp thành thất bại thì Vật Phẩm vẫn được giữ nguyên. Tiêu hao Dung Nguyên và 20.000.000 ngân lượng.

TQC Team.