(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Chế Tạo | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Chế Tạo

Chế Tạo

                                                                                                                                                                                                                      

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng.


1. Có thể chế tạo vũ khí, áo giáp level 115 trở lên.
2. Cần thu thập đủ nguyên liệu mới có thể tiến hành chế tạo.
3. Vũ khí, áo giáp chế tạo có thể trị số ngẫu nhiên.
4. Thu thập tài liệu đặc biệt, có thể chế tạo các vật phẩm đặc biệt.

TQC Team.