(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Phím Tắt | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Phím Tắt

Phím Tắt

                                                                                                                                                                                                                      

Alt + A: Năng lực (thông tin về nhân vật)
Alt + E: Vật phẩm.
Alt + S: Kỹ năng.
Alt + D: Binh sĩ.
Alt + W: Quân đoàn.
Alt + F: Bạn bè.
Alt + Q: Nhiệm vụ.

Alt + X: Hệ thống.
Alt + H: Tự động

Alt + C: Phòng chát.
Alt + N: Cảm xúc.
Alt + B: Bản đồ.

Alt + Z: Kênh chát.
Alt + V: Tắt / Bật hiển thị máu.
Alt + Y: Công bố thắng lợi.
Alt + J: Bày bán
Alt + R: Phối chế

Insert: Bật/Tắt Nghỉ ngơi.
Tab: Lặp lại hành động trước đó.

Alt + 1 => 10: Biểu tượng cảm xúc
Alt + ~ : Chuyển đổi vũ khí.

Ctrl + W: Chuyển sang chế độ Vây đánh.
Ctrl + Q: Chuyển sang chế độ Chủ động.
Ctrl + A: Chuyển sang chế độ Cố thủ.
Ctrl + S: Chuyển sang chế độ Bảo vệ.
Ctrl + Z: Chuyển sang chế độ Bán chủ động.
Ctrl + X: Chuyển sang chế độ Nữa vây đánh.

Ctrl + 1: Đội hình Yểm hộ.
Ctrl + 2: Đội hình Cánh chím.
Ctrl + 3: Đội hình Mũi dùi.
Ctrl + 4: Đội hình Vẩy cá.
Ctrl + 5: Đội hình Hình tròn.
Ctrl + 6: Đội hình Trận Yển Nguyệt.
Ctrl + 7: Đội hình Trận Bắc Đẩu.
Ctrl + 8: Đội hình Trận Trường Xà.
Ctrl + 9: Đội hình Trận Vân Long.
Ctrl + 0: Đội hình Trận Huyền Tương̣.

Các dấu hiệu trên con trỏ chuột :
 
Di chuyển đến nơi con trỏ chuột xác định
 
 
Không thể di chuyển đến điểm đó
 
 
Công kích kẻ địch
 
 
Sữ dụng các kỹ năng công kích hay kỹ năng hỗ trợ
 
 
TQC Team.